مزیت نمای کرتین وال <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">امروزه یکی از کارامد ترین نماهای ساختمان <a href="http://agk-co.ir/catproduct/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84">نمای کرتین وال</a> میباشد زیرا نمای کرتین وال مناسب برای هر شرایط آب و هوایی به دلیل عایق سرما و گرما بودن میباشد همچنین <a href="http://agk-co.ir/catproduct/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84">نمای کرتین وال</a> به دلیل وجود شیشه های رنگی نور متعادلی را به داخل ساختمان هدایت میکند از دیگر مزایا <a href="http://agk-co.ir/catproduct/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84">نمای کرتین وال</a> نیز میتوان به محدودیت دید از خارج به داخل ساختمان اشاره کرد. </span></p>

نمای کرتین وال <p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><a href="http://agk-co.ir/catproduct/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84">نمای کرتین وال</a> به نمایی گفته می شود که از شیشه و لامل ساخته شده است و دارای مزیت های منحصر به فردی نسبت به سایر نماها میباشد <a href="http://agk-co.ir/catproduct/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84">نمای کرتین وال</a> به سطح ساختمان نمی چسبد و با فاصله از سطح قرار میگیرد <a href="http://agk-co.ir/catproduct/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84">نمای کرتین وال</a> به دلیل شیشه های رنگی زیبایی بسیاری دارد و همچنین مزایایی مانند عایق بودن محدودیت دید از خارج و ... را دارا میباشد . </span></p>